คลินิกผู้สูงอายุ

           

ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล คัดกรองผู้เข้ารับบริการตามภาวะสุขภาพ บริการคลินิกผู้สูงอายุ

 

ธาราบำบัด

ธาราบำบัด หรือ Hydrotherapy เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด

ห้องอบสมุนไพร

ด้วยคุณค่าของสมุนไพรไทย ในการบำรุงรักษาร่างกายและผิวพรรณ

รายละเอียด

โปรแกรมการฝึกอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ

รายละเอียดโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

VDO แนะนำ โรงพยาบาล

พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบุรณาการเขตบริการสุขภาพที่6

โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุบบบูรณาการเขตบริการสุขภาพที่ 6 : กรมการแพทย์พบเขตบริการสุขภาพที่ 6 
นโยบาย Intermediacare : ประเด็นท้าทายสู่การปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Dolphin 1-2 โรงแรมแคนทารีเบย์ จังหวัดระยอง

 สามารถ Download เอกสารการประชุมได้ที่นี่

News

 “งานบริการผู้ป่วยใน รับดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู และผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ” อ่านต่อ...